ดูหนังชนโรง

หน้าที่ตำรวจ

1.ตำรวจกองปราบ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, คดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และความผิดทางเศรษฐกิจโดยตรง

2.ตำรวจภูธร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ  รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านความมั่นคงภายใน  ด้านบริการทางสังคม  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  ด้านการพัฒนา การบริหาร  การป้องกันและปราบปราม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  งานคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  รวมทั้งงานอื่น  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.ตำรวจจราจร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ความสะดวก แนะนำและบริการ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนใช้ช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ตามลักษณะและสภาพของพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว

4.ตำรวจนครบาล

มีอำนาจหน้าที่ที่ดูแลในเมืองของประเทศต่างๆ รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย ,ป้องกันเหตุร้าย ,ป้องกันการก่อจราจน,ประสานงานตามเมือง

123gosell.com