ยศตำรวจในประเทศไทยและที่มาที่ไป

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักที่มาที่ไปของยศตำรวจในประเทศไทยว่าเป็นมายังไงและวิธีการนับลำดับขั้นของตำรวจ ซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว มาอ่านกันเลยค่ะ

ยศทหารและตำรวจในประเทศไทยตามแบบชาติตะวันตกเริ่มกำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปรับปรุง และจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามแบบยุโรปในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบกขึ้นในปี พ.ศ. 2431 กำหนดให้มียศทหารบกตามลำดับชั้นแบบอารยประเทศ ต่อมาเมื่อจัดระเบียบฝ่ายทหารบกเรียบรีอยแล้วจึงให้จัดระเบียบยศทหารเรือ โดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือต่างประเทศเป็นลำดับถัดมา

เมื่อมีการจัดตั้งกองทัพอากาศในสมัยรัชกาลที่ 8 ก็ได้จัดระเบียบยศทหารโดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือ ส่วนยศของตำรวจนั้นได้นำรูปแบบยศของกองทัพบกมาปรับใช้โดยอนุโลม

ยศต่างๆ ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับเป็นพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 สำหรับยศของสามเหล่าทัพ และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับหน่วยงานตำรวจ สำหรับยศของทหารและตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยนั้น เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เมื่อส่วนราชการของทหาร-ตำรวจ ได้แต่งตั้งทหาร-ตำรวจให้มียศสัญญาบัตรใด ๆ จะมีคำว่า “ว่าที่” (Acting)ของยศนั้นนำหน้า จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้ว จึงจะไม่มีคำว่า “ว่าที่” นำหน้ายศนั้นๆ เว้นแต่ยศทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงพระมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศพร้อมๆกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ยศของตำรวจไทย แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ยศตำรวจ

ชั้นสัญญาบัตร

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General POL.GEN.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General POL.LT.GEN.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General POL.MAJ.GEN.
พลตำรวจจัตวา พล.ต.จ. Police Brigadier General POL.BRIG.GEN.
พันตำรวจเอก (พิเศษ) พ.ต.อ. (พิเศษ) Police Senior Colonel POL.SR.COL.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel POL.COL.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel POL.LT.COL.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major POL.MAJ.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain POL.CAPT.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant POL.LT.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant POL.SUB.LT.

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า “ว่าที่” (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major POL.SEN.SGT.MAJ.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major POL.SGT.MAJ.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant POL.SGT.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal POL.CPL.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal POL.L หรือ C

ต่ำกว่าชั้นประทวน

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
พลตำรวจ พลฯ Policeman Constable หรือ Police Private POL.CONST. ไม่มี

นักเรียนตำรวจ

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. Police Cadet Pol.Cdt.