ตำรวจพกปืนไปได้ทุกที่จริงหรือไม่

ตำรวจพกปืนไปได้ทุกที่จริงหรือไม่

ตำรวจพกปืนไปได้ทุกที่จริงหรือไม่

สังคมอย่างกว้างขวาง เป็นประเด็นที่ทำให้สังคมสงสัย คือ การพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร และไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่

ตำรวจพกปืนไปได้ทุกที่จริงหรือไม่

พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย เปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี ขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า บุคคลจะพกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว หรือไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ มีความผิดตามกฎหมายนะครับ แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง หากพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย และไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่มีเหตุอันสมควร ย่อมมีความตามกฎหมายเช่นกัน