เกี่ยวกับตำรวจอาวุธปืน

ตำรวจ  (Police) เป็นชื่อเรียกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย สืบสวนและสอบส่วนซึ่งแบบงออกหลายหน่วยงาน เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ ต่างๆตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจ

Hot new