Blog

เกี่ยวกับตำรวจ

ตำรวจ  (Police) เป็นชื่อเรียกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ ต่างๆตามหน้าที่

รถตำรวจ

1.รถตำรวจไทย

2.รถตำรวจจีน

3.รถตำรวจอเมริกา

4.รถตำรวจดูไบ

5.รถตำรวจญี่ปุ่น

6.รถตำรวจอังกฤษ

7.รถตำรวจอิตาลี

8.รถตำรวจออสเตรเลีย

9.รถตำรวจเกาหลีใต้

10.รถตำรวจอินโดนีเซีย

ชนิดปืนต่างๆ

1.Pistol (ปืนสั้น)

ปืนที่สามารถถือยิงได้ด้วยมือเดียว แต่โดยมากเรียกรวมกันว่าปืนสั้น มีสองชนิดแบ่งตามลักษณะของการเก็บกระสุน ได้แก่ ลูกโม่ (revolver) และแบบที่มีการเก็บกระสุนต่อรวมเข้ากับลำกล้อง (pistol) ซึ่งยังจำแนกต่อไปได้อีก

2.Assault rifle (ปืนเล็กยาวจู่โจม)

ปืนที่สามารถยิงด้วยระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติไปตามวงรอบจนกว่ากระสุนจะหมด ด้วยอัตราการยิงสูง ปืนเล็กยาวจู่โจมจัดเป็นอาวุธประจำกายของทหารในราชการกองทัพ ตามหลักนิยมในการจัดกำลัง 1 หมู่ (Squad) จะมีพลปืนเล็กจำนวน 5 นายและอีก 1 นายใช้ปืนเล็กกลหรือปืนกลเบา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบ

3. Sniper rifle

ปืนที่สามารถวางตำแหน่งกระสุนได้แม่นยำในระยะยิงที่ไกลกว่าอาวุธปืนประจำกายชนิดอื่น ปืนไรเฟิลซุ่มยิงโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังในความถูกต้องเหมาะสม ติดตั้งกล้องเล็ง และรังเพลิงสำหรับปลอกกระสุนชนวนกลาง คำๆนี้บ่อยครั้งที่ในสื่อใช้บรรยายถึงปืนที่ติดตั้งกล้องส่องเพิ่มที่ใช้กับเป้าหมายที่เป็นบุคคล

4. Shotgun

ปืนลำกล้องเรียบ ที่ใช้ยิงกระสุนลูกปราย ปืนลูกซองมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยใช้ยิงด้วยการจุดชนวน เป็นการนำเอาเม็ดกระสุนตะกั่วจำนวนมากกว่า 1 นัด ใส่ในปืนเพื่อให้มีโอกาสยิงถูกเป้าหมายได้ง่ายขึ้น มักจะใช้ในการยิงเป้าเคลื่อนที่เป็นหลัก เช่น การยิงนกที่บินในอากาศ การวัดขนาดลำกล้องใช้การนำเอาตะกั่วน้ำหนัก 1 ปอนด์ มาแบ่งเป็นส่วน ๆ เท่ากัน แล้วปั้นเป็นลูกกลม และลูกกลมขนาดนั้นจะลอดผ่านลำกล้องได้พอดี ยกตัวอย่าง ถ้าแบ่งเป็น 12 ส่วน เอา 1 ส่วนมาปั้นเป็นลูกกลมแล้วผ่านลำกล้องได้ เราเรียกว่า ลูกซองขนาด 12 หรือ 12 เกจ ขนาดเม็ดลูกปรายที่บรรจุไว้ในกระสุนลูกซอง จะมีต่าง ๆ กันไปตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ โดยมีมาตรฐานอยู่หลายแบบ

หน้าที่ตำรวจ

1.ตำรวจกองปราบ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, คดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และความผิดทางเศรษฐกิจโดยตรง

2.ตำรวจภูธร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ  รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านความมั่นคงภายใน  ด้านบริการทางสังคม  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  ด้านการพัฒนา การบริหาร  การป้องกันและปราบปราม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  งานคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  รวมทั้งงานอื่น  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.ตำรวจจราจร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ความสะดวก แนะนำและบริการ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนใช้ช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ตามลักษณะและสภาพของพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว

4.ตำรวจนครบาล

มีอำนาจหน้าที่ที่ดูแลในเมืองของประเทศต่างๆ รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย ,ป้องกันเหตุร้าย ,ป้องกันการก่อจราจน,ประสานงานตามเมือง