Blog

รถตำรวจ

1.รถตำรวจไทย

2.รถตำรวจจีน

3.รถตำรวจอเมริกา

4.รถตำรวจดูไบ

5.รถตำรวจญี่ปุ่น

6.รถตำรวจอังกฤษ

7.รถตำรวจอิตาลี

8.รถตำรวจออสเตรเลีย

9.รถตำรวจเกาหลีใต้

10.รถตำรวจอินโดนีเซีย

ชนิดปืนต่างๆ

1.Pistol (ปืนสั้น)

ปืนที่สามารถถือยิงได้ด้วยมือเดียว แต่โดยมากเรียกรวมกันว่าปืนสั้น มีสองชนิดแบ่งตามลักษณะของการเก็บกระสุน ได้แก่ ลูกโม่ (revolver) และแบบที่มีการเก็บกระสุนต่อรวมเข้ากับลำกล้อง (pistol) ซึ่งยังจำแนกต่อไปได้อีก

2.Assault rifle (ปืนเล็กยาวจู่โจม)

ปืนที่สามารถยิงด้วยระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติไปตามวงรอบจนกว่ากระสุนจะหมด ด้วยอัตราการยิงสูง ปืนเล็กยาวจู่โจมจัดเป็นอาวุธประจำกายของทหารในราชการกองทัพ ตามหลักนิยมในการจัดกำลัง 1 หมู่ (Squad) จะมีพลปืนเล็กจำนวน 5 นายและอีก 1 นายใช้ปืนเล็กกลหรือปืนกลเบา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรบ

3. Sniper rifle

ปืนที่สามารถวางตำแหน่งกระสุนได้แม่นยำในระยะยิงที่ไกลกว่าอาวุธปืนประจำกายชนิดอื่น ปืนไรเฟิลซุ่มยิงโดยทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังในความถูกต้องเหมาะสม ติดตั้งกล้องเล็ง และรังเพลิงสำหรับปลอกกระสุนชนวนกลาง คำๆนี้บ่อยครั้งที่ในสื่อใช้บรรยายถึงปืนที่ติดตั้งกล้องส่องเพิ่มที่ใช้กับเป้าหมายที่เป็นบุคคล

4. Shotgun

ปืนลำกล้องเรียบ ที่ใช้ยิงกระสุนลูกปราย ปืนลูกซองมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยใช้ยิงด้วยการจุดชนวน เป็นการนำเอาเม็ดกระสุนตะกั่วจำนวนมากกว่า 1 นัด ใส่ในปืนเพื่อให้มีโอกาสยิงถูกเป้าหมายได้ง่ายขึ้น มักจะใช้ในการยิงเป้าเคลื่อนที่เป็นหลัก เช่น การยิงนกที่บินในอากาศ การวัดขนาดลำกล้องใช้การนำเอาตะกั่วน้ำหนัก 1 ปอนด์ มาแบ่งเป็นส่วน ๆ เท่ากัน แล้วปั้นเป็นลูกกลม และลูกกลมขนาดนั้นจะลอดผ่านลำกล้องได้พอดี ยกตัวอย่าง ถ้าแบ่งเป็น 12 ส่วน เอา 1 ส่วนมาปั้นเป็นลูกกลมแล้วผ่านลำกล้องได้ เราเรียกว่า ลูกซองขนาด 12 หรือ 12 เกจ ขนาดเม็ดลูกปรายที่บรรจุไว้ในกระสุนลูกซอง จะมีต่าง ๆ กันไปตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ โดยมีมาตรฐานอยู่หลายแบบ

123gosell.com

หน้าที่ตำรวจ

1.ตำรวจกองปราบ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, คดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และความผิดทางเศรษฐกิจโดยตรง

2.ตำรวจภูธร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ  รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านความมั่นคงภายใน  ด้านบริการทางสังคม  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  ด้านการพัฒนา การบริหาร  การป้องกันและปราบปราม  การรักษาความสงบเรียบร้อย  งานคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  รวมทั้งงานอื่น  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.ตำรวจจราจร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ความสะดวก แนะนำและบริการ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนใช้ช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ตามลักษณะและสภาพของพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว

4.ตำรวจนครบาล

มีอำนาจหน้าที่ที่ดูแลในเมืองของประเทศต่างๆ รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย ,ป้องกันเหตุร้าย ,ป้องกันการก่อจราจน,ประสานงานตามเมือง

123gosell.com

เกี่ยวกับตำรวจ

ตำรวจ  (Police) เป็นชื่อเรียกของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่รับผิดชอบ ต่างๆตามหน้าที่