คำขวัญตำรวจ

จากการประกาศนโยบายของ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร.

หลังขึ้นรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2553

กำหนดนโยบายเฉพาะหน้าที่ ต้องการให้เกิดผลทันทีและต่อเนื่อง

โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย มีหน้าที่ให้บริการ ให้ใส่ใจบริการประชาชน เสมือนญาติของตนเอง

และคู่มือการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ระยะที่ 3 ตามนโยบายเร่งด่วน 6 เดือนแรก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กำหนดให้สถานีตำรวจ จุดตรวจ ตู้ยาม จุดบริการต่างๆ มีป้ายคำขวัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจ

“บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว”

จึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม จตร. (สบ 8) และ พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์ จตร. (สบ 8) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแบบป้ายคำขวัญ

โดยมีการนำภาพวาดของพระผล คูเวียงหวาย ชื่อ “ผลงาน ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน” มาประกอบกับคำขวัญของ ผบ.ตร.

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทราบถึงคำขวัญของ ผบ.ตร.

คาดหวังว่า ประชาชนจะมีทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจ รวมทั้งกระตุ้นเตือนข้าราชการตำรวจให้มีความสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน

โดยให้มีคำขวัญของ ผบ.ตร.ติดตั้งบริเวณกองบัญชาการ กองบังคับการ สถานีตำรวจในนครบาล สถานีตำรวจภูธร บริเวณแยก หรือถนนสายหลักไว้ใช้เป็นเครื่องเตือนใจ

ซึ่งเป็นกุศโลบายที่ทันสมัยของ พล.ต.อ.วิเชียรที่คิดปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ จากภาพอดีตตำรวจที่ถูกมองว่าเป็นเจ้าขุนมูลนาย เป็นอาชีพที่มีความร่ำรวย มีผลประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

กลับมาเป็นข้าของแผ่นดิน

เป็นตำรวจรับใช้พี่น้องประชาชน

มองพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก เป็นเสมือนญาติของตนเอง

ทุกคนมีความเท่าเทียม ทั้งการให้บริการและอำนวยความยุติธรรม

อย่างเสมอภาคและมาตรฐานเดียวกัน.

สหบาท