องค์การตำรวจสากล (INTERPOL) คือใคร?

องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ(International Criminal Police Organization)หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ INTERPOL เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกันในกิจการตำรวจระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส มีประเทศสมาชิก 181 ประเทศทั่วโลก ใช้งบประมาณในการดำเนินงานปีละ 113 ล้านยูโร มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 756 คน จาก 100 ประเทศสมาชิก

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่ของตำรวจสาองค์การตำรวจสากลไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเหนือประเทศสมาชิกและไม่มีอำนาจในสืบสวนสอบสวนคดีแต่อย่างใด อีกทั้งไม่สามารถเข้าไปข้องเกี่ยวกับคดีใดๆ ที่ไม่ใช่คดีที่มีความเกี่ยวพันกันในหลายประเทศ รวมทั้ง คดีอาชญากรรมการเมือง การทหาร การศาสนา หรือเชื้อชาติอีกด้วย

Weaponizing Interpol | Journal of Democracy

เมื่อไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีได้ การทำงานของ INTERPOL จึงอยู่ในรูปของการให้คำปรึกษาและประสานความรวมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศต้นทางกับประเทศปลายทาง โดยผ่าน สำนักงานกลางแห่งชาติ(National Central Bureaus) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งหน่วยงานกลางแห่งชาตินี้ันับเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดขององค์การตำรวจสากลครับ เนื่องจากบุคลากรที่ทำงานในส่วนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจของประเทศนั้นๆนั้นเองและองค์การตำรวจสากลจะทำงานโดยผ่านเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับ

ประเทศไทยเองก็มีสำนักงานกลางแห่งชาติ(NCB)ครับ โดยของไทยจะใช้ชื่อว่า INTERPOL National Central Bureau Bangkok หรือสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลกรุงเทพ สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยรวมแล้ว INTERPOL ถือว่าเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาญาจากประเทศต่างๆ มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล สถิติ รายงานอาชญากรรมจากประเทศสมาชิก, ส่งข้อมูลคนร้ายให้กับประเทศที่ร้องขอและเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของอาชญากรข้ามชาติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิก นอกจากนั้นยังมีภารกิจสนับสนุนการทำปฏิบัติการของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อการร้าย ฯลฯในรูปแบบ การใช้เครื่องมือของ interpol ในการตรวจ/สกัดผู้ก่อการร้ายผ่านฐานข้อมูล เช่น SLTD (Stolen Lost Travel Documents) ผ่านอุปกรณ์ของ interpol หรือระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบอาวุธปืนที่ถูกขโมยไป
เป็นต้นครับ